Ts escort copenhagen escort umag

ts escort copenhagen escort umag

Mistillidn hærgr også i stålbyn Florang på trods af, at stålværkt Arclor- Mittal jt af dn indisk stålgigant Mittal ign fungrr ftr n af d mst mdidækkd konfliktr, som vard i to år. To præsidntr kom til Florang md forsikringr om, at statn vill støtt lønmodtagrns krav om, at højovnn som stadig tjnt png til virksomhdn ikk blv slukkt. Dt løft afgav dn socialistisk kandidat François Holland, da han stånd på ladt af n lastbil undr valgkampn i forsøgt at vind ajdrn for sig.

Mn to år ftr indgik statn n aftal md Mittal om lukning af højovnn. Mn statn og Mittal lovd invstringr i rstn af virksomhdn, hvilkt r skt. Alligvl r intt som før i byn, dr som nabobyrn r grå og ndslidt. Hans søn fulgt i hans fodspor, slv om ajdt var hårdt. Ajdsgivrn btalt byns stadion og andr anlæg. Dr var t fællsskab. Vi havd tillid til frmtidn. Nu r alt usikkrt, og i dag vil n stålajdr ikk anbfal sin søn at ajd på værkt«, fortællr kollgan Sbastin Brgmann.

Slv d hlt ung r bang for, at d frmmd skal tag drs job og d fordl, d har opnåt. Mn vi bfindr os i n by md n virksomhd, som lvr af at ksportr. Hvis vi ikk kan ksportr, r vi død. Vi r afhængig af globalisringn, mn vi skal slvfølglig også kunn bskytt os mod illoyal konkurrnc udfra«, sigr Srg Fuss. Mn han r ikk naiv. Konkurrncn fra polsk stålværkr r hård, og EU gribr ikk ind ovr for social dumping og ovrtrædls af miljørglr.

Dt sr ikk godt ud md borgrns EU«, sigr Srg Fuss. Fagforningn har sammn md t univrsitt lavt n undrsøgls af folks holdning til ajdt. Ikk mindr nd svard, og for dt stor flrtal r ajdt n hlt fundamntal dl af drs tilværls.

Han vndr ign tilbag til Front National og dt paradoksal i, at frmmdhadt trivs i n rgion, hvor hl 77 procnt af indbyggrn som ham slv, hvis famili stammr fra Italin, har udnlandsk røddr. Alligvl får Front National 40 procnt af stmmrn dr«, sigr Alain Gatti og rystr på hovdt. Dt r dn frygt, vi skal bkæmp, og dt r også n udfordring for folk som os. Dt r ikk mindst hr i Lorrain, vi skal dæmm op for dmagogin og frmmdhadt«. Spænding til påskfrin Et mord som aldrig blv opklart.

En bog som aldrig blv færdigskrvt. En gåd som aldrig blv løst. Én mands sandhd r n andn mands løgn. Har bragt folk og littratur sammn i mr nd år Rådhuspladsn Købnhavn V Man,tir: Fir farvvariantr - grøn, brun, kobbr, sort.

Pris udn abonnmnt kr. Da han for nylig kortvarigt sultstrjkd i protst ovr forholdn i sit isolationsfængsl, var dr ingn, dr dmonstrrd. Eftr dt mislykkd kupforsøg sidst sommr har Tyrkit vært i undtaglsstilstand, og dn mærks særligt voldsomt i d kurdisk områdr md forlængd vartægtsfængslingr, flr arrstationr og ndnu flr kontrolpostr fra politi og militær nd vanligt.

For bfolkning og rhvrvsliv r situationn kvælnd, mn PKK har tilsynladnd ikk tænkt sig at gør mgt for at stopp kampn, dr givr statn n undskyldning for fortsat at stramm skrun. Kurdr tror ikk, at Tyrkits afstmning om forfatningn kommr til at gavn dm. Ny kurdisk middlklass vil hav sin politikr på ny kurs.

Mn Europas kurdr r på tværs. Hans hjørnkontor på t nybyggt collg i Tyrkits sydøst liggr lig ud til n byggplads, og vinduspudsrn kan umuligt nå at følg md. Dr byggs ljlighdskomplksr på all sidr af skoln, og slv om skoln r færdig, r vjn, dn liggr på, stadig blot n muddrpøl. Søndag kommr t forslag til ændringr af landts forfatning til afstmning, og rundt om i byn forsøgr rgringspartit AKP at gjl n stmning op til fordl for t ja.

Mn Mhmt Kaya, dr båd r skolns grundlæggr og præsidnt for tænktankn Tigris Communal Rsarch Cntr, oplvr ikk, at bgjstringn smittr af på kurdrn. Mn t nj givr omvndt ikk dn stor bgjstring.

Folk r ndslåd«, sigr han. Dn dårlig stmning kommr ftr to års voldsom og væbnt konflikt mllm statn og kurdisk oprørr har mistt livt, r fordrvt fra drs hjm, og væk r også håbt om, at Tyrkits kurdisk områd ndlig kunn nyd dn frd og frmgang, dt vstlig Tyrkit har nydt godt af i mr nd 15 år.

Blandt kurdrn placrs ansvart for dt forlist håb dls på statn, dls på båd d militant kurdr i dt foudt kurdisk ajdrparti, PKK, og på dm fra HDP-partit, dr talr dn kurdisk sag i parlamntt. D har ntn ikk forståt, hvor træt bfolkningn r af vold, llr ikk ragrt på dt. D forandringr r han slv md til at skab, og d kan ss gnnm d støvd rudr. TED Collg, som hans skol hddr, liggr i t af Diyaakirs spritny kvartrr, hvor tusindr af ljlighdr blivr byggt på én gang i næstn idntisk boligsilor md altanr, hvorfra man ikk kan s andt nd andr silor.

I d snr år har byn også fåt flr ny storcntr md mærkvautikkr, sin først biografr og Staucks. Dn amrikansk kaffkæd r som sådan ikk nogt at råb hurra for, mn kaff til 20 kronr koppn kan bdst sælgs til middlklassn, og dt ny i Diyaakir r dn stor middlklass.

Md ljlighdr D har så mang drømm om stdt hr. Mn d vil ikk bo hr Vahap Coskun og indkøbscntr r også kommt krditkort, så man kan køb sig til t liv, dr stort st ikk fandts i dt sydøstlig områd for bar ti år sidn.

På sin vis r dt n sjr for dn kurdisk bvægls, dr har kæmpt for lighd mllm tyrkr og kurdr, at dn kurdisk middlklass nu kan smækk føddrn op i d samm lædrsofar som tyrkrn i dn vstlig dl af landt, tænd for d samm fladskærm og spis d samm færdigrttr. PKK har skadt kurdrn PKK blv dannt i slutningn af rn, og mang af dts ldr har sidn rn og 90 rn lvt i ksil i bjrgn i dt nordlig Irak, hvorfra d har ført kamp ind ovr grænsn til Tyrkit.

Sidn d forlod Tyrkit, har dt kurdisk samfund ændrt sig fra ovrvjnd at vær t landsby- og landajdrsamfund dominrt af stammr og klanr til dt modrn samfund, dr har forandrt billdt af Diyaakir i dag. Da kampn blussd op ign i , tog HDP s mdformand og tidligr præsidntkandidat Slahattin Dmirtas afstand fra voldn, mn han gjord dt ikk stærkt nok, og af rspkt for PKK fik han ikk stillt sig slv og HDP tydligt nok på folkts sid, mnr Mhmt Kaya.

Bfolkningns skuffls ovr dt kan aflæss på gadr og pladsr. Før kom tusindr, når HDP kaldt til dmonstration ovr dn tyrkisk stats krænklsr, mn i dag r gadrn tomm, slv om krænklsrn r på højd md dn krig, stat og PKK kæmpd i rn. Dngang blv dræbt og tr millionr fordrvt fra drs hjm. Da Islamisk Stat ang d syrisk kurdr i Koban i , strømmd titusindr af tyrkisk kurdr ud i gadrn i dt sydøstlig Tyrkit i protst ovr, at Tyrkit ikk vill lad dm rjs til Syrin og dltag i kampn.

Dt udvikld sig til voldsomm slagsmål mllm dmonstrantr og sikkrhdsstyrkr. Mn sidst år, da Tyrkit fjrnd folkvalgt kurdisk borgmstr, suspndrd mr nd kurdisk skollærr og jævnd hl kvartrr md jordn, kom ingn. Diyaakir i dn sydøstlig dl af Tyrkit blv også mdtagt af kampn mllm statn og kurdisk oprørr.

Hr t tilbagblik til dcmbr Arkivfoto: Sidn r HDP s ldr, flr parlamntarikr og tusindr af mdlmmr anholdt og anklagt for støtt til trrorism, og dt samm r kurdisk journalistr og organisationsfolk.

Da han stilld op til præsidntvalgt i , blv Slahattin Dmirtas kaldt kurdrns Obama og vandt knap ti procnt Diaspora købr PKK-romantik Dt r dlvis dn kurdisk diasporas skyld, mnr lktor Vahap Coskun. For ikk bar samlr kurdr i Danmark og andr stdr i Europa png ind til PKK, d bakkr også op om gruppns væbnd kamp, som om d blivr mr kurdisk af at opfør sig mr radikalt.

D talr kun om, hvad PKK s politik kan opnå. D kritisrr dn ikk«. Mang vstlig mdir har dsudn bragt rportagr md billdr af smukk kvindlig krigr og bgjstrt bskrvt Rojava, kurdrns dmokratisk hjørn af Syrin. Tilgngæld har d ignorrt adskillig rapportr om ovrg og undrtrykkls mod mindrtal og dissidntr. Han ønskr, at diasporan, dr oft har lang uddannlsr og talr to-tr sprog, vill brug drs kræftr på at hjælp d mnnskr, dr bor i Tyrkits kurdisk dl, frm for n organisation, dr i stignd grad r upopulær og r n kild til flr problmr nd løsningr.

Mn d vil ikk bo hr«. En ny frdsprocs til afløsning for dn, dr død i , r slt ikk på tal i valgkampn til afstmningn søndag. AKP og Rcp Tayyip Erdogan har allirt sig md dn ultranationalistisk højrfløj i håb om at skaff stmmr nok til t ja, og i dn allianc r dr ikk plads til indrømmlsr til kurdrn. Mn Erdogan r n kstrmt pragmatisk politikr, dr tit r gåt fra t synspunkt til dt stik modsatt på mgt kort tid, og i kulissrn lokkr rgringspartit md, at dt kan sk ign.

Dt har d også vært hr og sig«, sigr Mhmt Kaya og nikkr ud i sit kontor. Vd afstmningn vil andr sig nj i håb om, at modgang vil tving Erdogan til ign at rækk håndn ud til kurdrn. Ingn kan ndnu sig, hvad dr vil virk bdst, mn for båd ja- og nj-sigr r frd dt vigtigst. Fohold for trykfjl og udsolgt varr. Tilbuddn gældr til og md lørdag d. Bør nyds md omtank. Læs mr på nydmdomtank.

Mn i d tidligr konfliktzonr vntr indbyggrn stadig på, at frdn skal sænk sig. Colombia D n juldag for 17 år sidn, da oprørsbvæglsn Farc dræbt Albrto Achitos bror, lykkds dt ham slv at rdd livt vd at flygt ind i dn tætt rgnskov og ligg hlt still i mang timr.

Achito, dr nu r borgmstr i dn isolrd indiansk landsby Jurado i Chocó-provinsn, dybt ind i Colombias jungl, fortællr md smrt om d mang år, hvor indbyganne M. D myrdd vor ldr og tvang os til at dyrk koka«, sigr Achito, dr r glad for, at Farc r væk, mn nu forudsr ny problmr og mr vold. Mns frdsaftaln mllm Farc og Colombias rgring r t faktum, vntr folk i d tidligr konfliktzonr stadig på, at frdn skal sænk sig.

Gansk vist har Farc s soldatr forladt jungln og blivr for tidn afvæbnt i stor opsamlingsljr, mn ny bvæbnd gruppr r omgånd rykkt ind md hnblik på at få dl i d lukrativ narkorutr, som Farc har forladt. Dyrkning af kokaplantr r ndda mr nd fordoblt, sidn Farc og Colombias præsidnt, Juan Manul Santos, indldt frdsforhandlingr for at slutt fm årtirs borgrkrig. For sin anstrnglsr modtog præsidntn Nobls Frdspris. Statn r fraværnd»problmt r, at statn stadig ikk r til std hr i diss samfund, dr har haft krign hlt ind på livt.

Før styrd Farc, mn nu r hr lovløst«, sigr Liliana Hady, dr r borgmstr i dn lidt størr by Bahia Solana vd Stillhavskystn. For at komm rundt til d små samfund langs kystn r n båd dt nst transportmiddl, og myndighdrn syns at hav glmt alt om diss gn så fjrnt fra hovdstadn Bogotá. Og så har vi ovnikøbt narkon, dr naturligvis lokkr, fordi dn indbringr mr, nd nogn kan tjn vd t almindligt job«, sigr hun.

Alligvl r frdsaftaln mgt vlkommn hr i d tidligr krigszonr, hvor dn blv modtagt md t rungnd ja, slv om rsultatt af folkafstmningn sidst år blv t spinklt nj på landsplan. Aftaln gnnmgik drpå nogl ændringr og blv vdtagt af parlamntt, dnn gang udn afstmning. Pngn ladr vnt på sig Mn udfordringrn for frd og stabilitt r tydlig i diss små samfund, dr manglr basal nødvndighdr som ordntlig skolr, sundhd og infrastruktur.

D lokal myndighdr har viljn til at skab ny, dmokratisk strukturr, mn manglr midlrn, og slv om rgringn har udstdt løftr, ladr pngn vnt på sig. Dt r ikk småpng, dr r tal om, hvis projktt skal lykks som planlagt.

Bortst fra at skab jobs og infrastruktur r dt mningn, at Colombias syv millionr intrnt fordrvn prsonr skal hav mulighd for at vnd hjm. Dt r næpp all, dr virklig vil rtur, mn undr all omstændighdr r dr tal om millionr. Omkring Farc-gurillar skal dsudn intgrrs i samfundt. Dr r også brug for png mang png til dn sandhdskommission, dr r fastsat i frdsaftaln, til dn kommission, dr skal ld ftr d mang forsvundn, og til dn særlig domstol, som skal dømm særligt grov krigsforydlsr, bgåt af all partr.

Mn Colombia r t dybt splittt land, når dt gældr aftaln, og når lidt ovr halvdln af d colombiansk vælgr Ny! Auping Stor r 4. I småbyrn langs StillhavsProblmt r, at statn stadig kystn sr man mr pragmatisk på ikk r til std sagn. Frdn hr i diss kommr først, og samfund, dr dr blv i øvrigt oghar haft krign så bgåt grov forydlsr af d pahlt ind på ramilitær nhlivt dr og af landts Liliana Hady, væbnd styrkr. Vors ung skal hav flr mulighdr, nd vi har haft d snst 50 år.

Kan ikk kombinrs md andr tilbud. Påskdag Politichfn rkndr, at dr blandt folk r n grynd skuffls ovr, at tingn går så langsomt, og han følr stærkt, at han som lovns håndhævr har t stort ansvar for at find svar på områdts problmr.

Drfor har han tagt kontakt til båd d indiansk samfund, hvor folk stadig går md lændklæd og jagr md spyd, d afrocolombiansk småbyr md drs gaml traditionr og t stort antal lokal ldr. D flst r nu vndt hjm og håbr, d kan opbygg n frdlig tilværls og lv af jagt og fiskri. Farc har givt folk hr dt indtryk, at dt var os politit dr var fjndn, og vi skal nu bvis ovr for dm all, at dt r vi ikk.

Dt var Farc, dr var drs fjnd«, sigr Pablo Crón og sr bslutsom ud. Indbyggrn skal lær at tro på, at vi som autorittr vil dm dt Politikn var invitrt til Colombia af EU, dr har donrt uro til landts frdsprocs. Totalt for 2 prs: Kr dn social ordn«, mnr borgmstr Albrto Achito. Pablo Crón r ny politichf i Bahia Solano, og adspurgt hvad han sr som dn størst udfordring for stabilitt, tøvr han ikk md at nævn narkon først. Byns bliggnhd vd grænsn til Panama og Costa Rica gør dn til n dl af dn rut, som narkokurrrn bnyttr til at fragt stoffrn.

Kriminalitt og vold følgr altid i narkons kølvand, og dr blivr vd md at ankomm fordrvn på flugt fra d ny bandr, dr ikk har nogn idologi, mn bar r ud ftr narkon. Twittr Marko Mitrovic, Randrs Foto: Zika, dr har ståt for transfrn«, sagd dn slovakisk midtbanspillr til sin tidligr klubs, tjkkisk Jablonc, hjmmsid.

Også agntn udtalt sig om sin roll i skiftt til FCK: Da Marko Mitrović skiftd til Randrs i juni , lagd hans agnt, Dnis Clbic, straks t billd på Twittr, hvor d to stod på stadiont i dn kronjysk hovdby md armn om daværnd sportschf Ol Nilsn: På samm måd udtalt Clbic sig flr gang indgånd om dn svnsk angribrs skift: Ol og Ólafur Kristjánsson, rd.

Da Bruninho i august drog til FC Midtjylland på n ljaftal fra Kina, optrådt han på t facbook-billd sammn md sin brasiliansk agnt, William Baidk, og dnns dansk kontakt, agntn Antoni Alxandrakis. Dn brasiliansk angribr lagd også slv t billd på Twittr, hvor han posrd i n FCM-trøj sammn md Baidk foran klubbns logo i hovdkvartrt. På agnturts, Kokka Sports, hjmmsid lød dt i n nyhd: Dansk klubbr kan slipp af std md agntfusk DBU får kritik for at før dårlig kontrol md, om klubbr skjulr agntrs mdvirkn i handlr.

Dt r svært at bvis d sagr, sigr disciplinærinstans. Præcis som han ønskd sig. Drfor smilr Ptr Ankrsn også brdt, da han r færdig md at skriv undr på stakkn af papirr, dr bindr ham til FCK i fir år. Mn dr siddr også n trdj mand vd dn hvid træplad. Han r skaldt, klædt i jakksæt, har tidligr lagt nogl af papirrn klar til Ankrsn og udbrydr pludslig: Drfor sr dt måsk hllr ikk så mærkligt ud, at Tomasson r til std vd kontraktundrskrivlsn og slv sr ud til at tag t sammnfoldt stykk papir md sig drfra.

Dt r bar t af godt 20 tilfæld i , hvor d dansk topklubbr har oplyst dt, slv om billdr, vidor llr udtallsr visr, at spillrns rpræsntantr har vært mgt tæt på forløbt llr involvrt i dt. Dt dokumntrr Politikns gnnmgang af DBU s ny ovrsigt ovr agntrs ajd i Danmark sammnholdt md drs agrn i forskllig mdir. Ifølg dansk og intrnational fodboldrglr har klubbrn llrs pligt til oplys om agntrs mdvirkn. Disciplinærinstansns problmr Drfor kan dt også vær n sag for DBU s disciplinærinstans, hvis klubbr skjulr, at agntr har vært involvrt i spillrhandlr.

Formand for udvalgt Jns Hjortskov rkndr, at rglbruddt»måsk kan virk åbnlyst i nogl tilfæld«mn alligvl sigr han, at dt r svært at sanktionr i dn typ sagr. En gang imllm r dt sådan, at vi må lad sagr vær, hvis ikk vi kan løft bvisbyrdn præcis som politit og anklagmyndighdn kan oplv, at dn DEAL.

Da Ptr Ankrsn til højr i maj skrv undr på n firårig aftal md FCK, dltog hans agnt midtn også mn udn at optræd i d officill papirr. Dt lvr vi også undr«, sigr Jns Hjortskov, dr også r partnr i advokatfirmat Bch-Bruun.

Sancn md Ptr Ankrsn r filmt af klubbns gt tv-hold og lagt ud på fck. Dr har agntn Gulli Tomasson også dlt vidon sammn md tkstn»sådan Ptr Ankrsn«. Undr opslagt har n af hans vnnr kommntrt: Dn kommntar har agntn klikkt syns godt om til.

Og i tidn op til Ptr Ankrsns prmannt skift til FCK gav agntn flr gang udtryk for, at han forhandld md dn dansk storklubs chfr: Jg havd mød md Johan Lang, rd. Politikn bskrv først gang problmatikkn om skjult agntr i dcmbr. På baggrund af dokumntr fra Football Laks stod dt klart, at FC Midtjylland havd oplyst, at ingn agnt var involvrt, da klubbn købt Vaclav Kadlc slv om tjkkns rpræsntant optrådt på billdr fra Hrning og udtalt sig om skiftt.

Disciplinærudvalgts formand kan ikk udtal sig om konkrt tilfæld, mn givr grn t gnrlt indblik i mulighdrn for at sanktionr agntfusk: Når n agnt r involvrt i forhandlingrn, skal klubbn oplys dt i d officill papirr. Hvis vi får mistank om, at n klub har undladt at oplys om n agnts involvring, undrsøgr vi dt, mn vors mulighdr for at gør dt r bgrænsd.

Vi har jo ikk n ftrforskningsnhd, dr bar kan rykk ud og undrsøg tingn. Drfor r vors mulighdr at bd partrn om n rdgørls«, sigr Jns Hjortskov og tilføjr: Så r dt op ad bakk for os at komm vidr«. Ntop dt sigr FC Købnhavn: Mstrklubbn undladr at bsvar n rækk spørgsmål fra Politikn, mn skrivr i n mail: Spillrforningns kritik Målt md kravt om oplysning af agntrs ajd r at skab gnnmsigtighd og komm hmmlig pngstrømm for norm millionbløb til livs.

Ifølg flr iagttagr kan dt vækk mistank om»lyssky«forhold som skattfusk og sort png, hvis klubbrn skjulr agntrs mdvirkn samtidig stillr dt spillrn dårligt, mnr Spillrforningn.

Dt r umuligt at kontrollr, om dr forgår nogt bag spillrns ryg«, sigr dirktør Mads Øland. Han mnr, at DBU svigtr sit ansvar for at før ordntlig kontrol på områdt. Dt krævr ordntlig kontrol, og at man fortagr afhøringr af all rlvant prsonr i n sag, man ønskr at kigg nærmr på. Så burd dt også vær muligt at opdag, om nogn klubbr har udbtalt png til agntr, dr ikk frmgår af d officill papirr«, sigr Mads Øland og fortsættr: I DBU sigr formand Jspr Møllr, at han må tag»n intrn diskussion«md disciplinærudvalgt om bsværlighdrn md at løft bvisbyrdn i tilfæld af agntfusk.

Han ønskr ndnu ikk at forhold sig til, om dr r t rlt problm: Vi slår dørn op lørdag d. Dnn aftn talr d om bogn og om hvordan Mads Pdr ovrhovdt fandt på at skriv dn. D talr om dt kontrastfyldt Grønland, og om d ovrg mod børn, som fyldr mgt i bogn og i forfattrns bvidsthd.

Og så talr d om at vær forlskt i dn grønlandsk natur og om alt dt smukk og spændnd, Grønland også har at tilbyd: Og om, at når man kun sovr tr timr om nattn, så kan man jo lig så godt hav båd t fuldtidsjob på rådhust i Nuuk og t fuldtidsjob som forfattr. Læs mr og køb billt på politikn.

Fohold for trykfjl og udsolgt. Var dt n ovrraskls, at AGF tabt til Silkborg mandag aftn? Næ, for århusianrn r jo mgt stabil i præstationrn og md rsultatrn på hjmmban. D tabr hvr gang. Dt var ndrlag nummr sks på strib foran gt publikum, dr lidr, bkymrr sig og undrr sig. AGF, holdt md dn næstdårligst hjmmbanstatistik i Suprligan, har fåt søll ét point i d snst syv hjmmkamp sidn sjrn ovr Esbjrg Mortn Duncan Rasmussn var ikk md mod vstjydrn dngang.

I syv af sæsonns 28 kamp har han vært væk fra holdt af forskllig grund. I d syv har AGF hntt 13 point, 1,85 pr kamp. I d 21 kamp, hvor Mortn Duncan har spillt, har udbyttt vært 15 point, 0,71 i snit. Dn årig angribr r jo ikk Danmarks hurtigst og har ftr skadpausr st lidt mærkt ud. Han anvndr llrs grn statistikkr til at mål og analysr spillrn, holdt og præstationrn, mn kan ikk brug dt nævnt Duncan -pointrgnskab til nogt som hlst, forklarr han.

Gln Riddrsholm r undr mægtigt prs nu. Klubbn og fansn undrr sig ovr holdts tilstand og må s i øjnn, at dt kan nd md dgradring dirkt fra Gln Riddrsholm har mgt svært vd at få AGF-holdt til at præstr ordntligt. Og nu mærkr han virklig dt prs, dr altid r i landts næststørst by på trænrn og holdt. Et nyt ndrlag i Ålborg på mandag gør AGF-krisn mgt alvorlig.

Ernst van Nord md nrvpirrnd knockout-kamp om folivn i dn bdst fodboldrækk. Vi har vært alt for svingnd. Vi r ikk god nok individult til, at vi kan løb fra d aftalr, vi har. Vi manglr at vær klar. Dt r pinligt, at vi ikk kan sætt fir aflvringr sammn og ikk kan forsvar ordntligt. Vi kiggr fodbold i mang situationr.

Dt r nogt mntalt, og vi lidr undr, at vi aldrig kan spill md samm hold flr kamp i træk«. Trænrn i Århus-klubbn før ham har fortrukkt andr systmr, og AGF s spillmåd og taktisk plan har vkslt fra trænr til trænr.

Så har dt skullt vær tiki-taka-bold. D forskllig trænr har kunnt bstmm slv. Dt dur ikk«, mnr bl. Mn rnt sportsligt har AGF vl ikk fulgt ordntligt md tidn i 20 år. Vi manglr vindrtypr på holdt, spillr som har vundt nogt andr stdr. Jg kunn godt tænk mig, at vi smd pngn ftr fir topspillr og byggd holdt op omkring dm«. Jacob Nilsn gør dt godt, syns Ripr.

En trænrfyring vil vær t slvmål, kan man sig, for dirktørn og formandn Lars Fournais ansatt jo Riddrsholm og trod på, at mstrtrænrn md FC Midtjylland i var dn alldst for AGF. Og Århus-klubbn fyrr for mang trænr. Ott r blvt fyrt i suprligapriodn, snst var dt Riddrsholm-forgængrn Mortn Wighorst. AGF-ldlsn ramt hllr ikk plt indn da md vikaransættlsn af dn urfarn Jspr Frdbrg, dr vandt 2 af 14 kamp og tabt 11 i træk i forårt , ftr at Ptr Sørnsn var blvt sparkt ud. Gln Riddrsholm r i sin værst priod som chftrænr, når man aln sr på rsultatrn.

Vi kan ikk vær dt bkndt. Vi svigtr fansn og klubbn«, sagd chftrænrn også ovn på dukkrtn mod Silkborg. Nu kan klubbn, dr snst fik mdaljr bronz i , vær på vj mod dn fjrd ndrykning indn for 12 år.

Jspr Christiansn, Næstvd 73 T: Rasmus Hansn, AB 70 T: Madrid-Licstr Antoin Grizmann Javi Martínz, Bayrn M. Nikolin Østrgaard 20 Hørsholm: Mi Hyang L, Sydkora, 66 slag, 1. Paula Cramr, USA, 66, 3. Su-Yon Jang, Sydkora, 67, 3.

Bth Alln, USA, 67, 3. Eun-H Ji, Sydkora, 67, 3. Liztt Salas, USA, 67, 3. Alna Sharp, Canada, 67, 8. Nicol Broch Larsn, Danmark, 68, Thrs O Hara, Danmark, Hvordan flyttr vi dn md ord, argumntr og kunst? Kom n ug på sommrhøjskol midt i Købnhavn md Politikns rdaktion. Dltag i daglig ldrmødr og tag diskussionrn md rdaktørr, journalistr, opinionsdannr og kulturprsonlighdr.

Og syng, spis og snup n svømmtur i havnn. Nicol Broch Larsn r ftr n rund i fir slag undr par frmm som nr. Eftr at hav misst sæsonns to først grandprixr på grund af ftrvrn fra t uhld r Saubrs tysk forml 1-kørr Pascal Whrlin klar til wkndns løb i Bahrain. Drmd blivr Antonio Giovinazzi, dr har agrt vikar for Whrlin i Australin og Kina, sndt rtur til rsrvbænkn. Silvio Brlusconi har solgt aktimajorittn i dn italinsk traditionsklub AC Milan til t kinsisk konsortium. Konsortit md navnt Rossonri Sport Invstmnt Lux jr nu 99,9 procnt af aktirn i klubbn.

Polakkn, dr i dnn sæson har scort 38 mål for dt sydtysk hold i all turnringr, mått sidd ovr md n skuldrskad, da Bayrn på hjmmban tabt til dt spansk storhold. Bayrn håbr også at hav vrdnsmstr Mats Hummls klar til kampn i Madrid på tirsdag. Paulo Dybala har forlængt sin kontrakt md Juvntus, så dn nu løbr til årig Dybala kom til Torinoklubbn i , og i dnn ug gjord han opmærksom på sig slv vd at scor 2 mål i sjrn ovr Barclona i Champions Lagu-kvartfinaln.

McLarns forml 1-hold har som bkndt givt Frnando Alonso lov til at kør md i dt klassisk Indy løb i maj, og spanirn missr drmd grandprixt i Monaco. Når dr r tal om t hold af McLarns kalibr, kunn dt forvnts, at n afløsr stod klar i kulissn, når aftaln md Alonso blv offntliggjort. Mn hlt i tråd md dt tilsynladnd kaos, som hrskr i dt traditionsrig britisk tam, r dtt ikk tilfældt. Dt indlysnd valg vill vær Jnson Button, dr holdr t års orlov fra forml 1, mn McLarns dirktør Zak Brown rkndr, at britn ikk har rfaring md dn ny bil, og dr r hllr ingn planr om at lad Button prøv racrn i næst ugs tst i Bahrain.

Ovr for Sky rkndr Brown, at han hllr ikk vd, om vrdnsmstrn fra har prøvt årts racr i n simulator. Sammn md Chlsa har Didir Drogba tidligr fjrt stor triumfr, og nu i sin karrirs ftrår skal dn årig ivorianr spill for dn amrikansk klub Phonix Rising.

Dirkt sport i tv TV 2 Sport Badminton: Bahrain, træning Forml 1: Championship, Nwcastl-Lds Eurosport Fodbold: Dt r også muligt at få t hjulskift fra vintrhjul til sommrhjul for kun kr.

Tilbuddt gældr for almindlig prsonbilr. Lokal brugsr har for først gang i årvis øgt drs omsætning takkt vær kraftigt stignd salg af bridgblanding og Rød Orlik pibtobak. Solsort i sommrhusområdrn oplvr øgt livskvalitt, fordi dr r flr, dr fodrr dm og talr md dm.

Færr indbrud, ftr at dt rygtds, at n sommrhustyv var blvt slåt nd md n konglig porclænsfigur. Flr anmldlsr om færdslsuhld, hvor lcyklr har vært involvrt.

Politikn r blvt dn næstmst læst udgivls i sommrhusområdrn, kun ovrgåt af Idényt. Opholdt r for 2 prsonr og inkl. Værdibvist kan indløss hlt indtil dcmbr Køb snst Mand mødr kvind, kvind mødr mand, mand mødr mand og kvind mødr kvind, stor hanhund mødr lill hunhund og har samlj, og hanhunds pnis frysr til is ind i hunhund, og tilskur forsøgr md vold og magt at hægt hundn fra hinandn vd at pøs vand på d lsknd.

Man kan nmt idntificr sig md dt lill kræ, dr hvrkn kan gør fra llr til, og hva nu hvis dn blivr gravid og skal fød, av for kattn, 11 hvalp på størrls md Thomas Ej.

Dr liggr n papgøjtang på loftt af t rjsningsgildhus i Odns. Syv drng sættr sig for at undrsøg, hvordan dr gntlig sr ud fornjn, så d ovrmandr n 1. En håndværkrtyp har glmt sin god gaml Bacho papgøjtang, og dn kan da snildt brugs til lidt af hvrt hr. Dt værst var faktisk smagn af rustnt jrn, som r i famili md smagn af ns gn blodtyp. Hvis man, dn dag i dag, bidr sig i læbn llr blivr udbort i gbisst, så blinkr all tandlæglampr, og man sr n tudnd tøs i kapgang, på Høgvængt, hvor fadrn og modrn siddr for ndn af vjn i arkitktns trøst og kakklakkr dn foran TV-avisn.

D sr på n oplæsr md slips og n brill, dr r så opmærksomhdskrævnd, at mandn slv forsvindr, fordi brilln har stjålt hans idntitt. Jg kan ikk træng ignnm til dn far og mor, md drs hystrisk kaffkoppr, og kan hllr ikk s, hvordan d skal kunn rumm min kulørt papgøjhistori ovn i Ernsto Ché Guavara, dr lig r blvt skudt.

Man sr n stolt uniformrt mand hovrnd stikk sin fingr nd i skudhullt i Chés bar ovrkrop, og man kuldgysr og bævrr og kan slt ikk åbn sin rustmund. Man må hllr lær lktin: Dt r ikk synd for nogn, og sådan føds små voksn. På samm tid skrivr Tov Ditlvsn i sin Famili Journal-brvkass t svar tilbag til n kvind, dr bar har lyst til at skrid fra hl lortt: Lad os tal om tingn. Bar ikk lig hr på høg ovr Høgvængt. Man klappr i md dt uortodoks papgøjpladdr tilsat glasuld. D syv drng, om hvm jg huskr, at n af dm var så frgnt, at havd han haft én frgn mr, havd han vært total orangbrun.

At flr af dm duftd af frisk luft i vindjakkr, og at d all råbt op på t formildnd fynsk. D var vl sprmkastr in sp md n naturlig nysgrrighd. En forfattr vill hav kaldt dt n drngstrg, n statsministr n lømmlpakk, mn who givs a fuck, dt var jo springtim. D ku nok ikk slv få nogt op at stå og mått så ty til forladt Bacho fra t bduggt rjsgild. Dt hr btydr ikk, at man nødvndigvis får ar på undrstllt. For at forstå alt r at tilgiv alt, og så blivr ns hjrn bar tryllt om til t åbnt kontorlandskab af sansindtryk.

Mn jg tænkr da ovr dt. Fx da jg så d umag to hund hæng sammn i t samlj ud i min kolonihav. Om naturns gang i ufrivillig sammnhæng. Om hvm har du kysst i din gaddør og hvorfor? På dn mor og far, dr ikk gad ltt gluggrn og s på dn dattr, md rust i kæft og skræv, fordi d hllr vill s på vrdnssituationn bag skærmn.

Mn at hun dsudn har opholdt sig på slvst Nationalmust sidn , r jo n dirkt hån imod Danmark. Nu må rgringn s at vågn op og få hnd udvist«, sigr Martin Hnriksn. Dt r bdr at tag drs tablts fra dm. Hvad stillr man op mod sådan nogt? Vi vd dt ikk. P-slskabrn lvr i n hlt andn vrdn nd vors. Q-Park-vagt Miljø- og Fødvarministrit har sndt os dnn list ovr samfundsgruppr, dr har Esbn Lund Larsns særlig bvågnhd: Kvotkongr Jorddrottr Svinbaronr Fdtgrvr Har du lyst til at s md, når 30 ung dbattørr givr hinandn kamp til strgn i jagtn på titln som Danmarks bdst dbattør?

Dt forgår dn 4. Jg kommr altid i tvivl. Ladr vi dm slipp, hvis d spillr død, llr skal d løb, llr hvad? Læs mr om DM i dbat på politikn.

Pris udn abonnmnt 50 kr. Billtprisr blivr pålagt t gbyr. Læs mr og køb billt på politiknbillt. Dt r godt, mnr ksprtr. For i kunstn kan vi find ord for sorgn. Og ord r vigtig, for hr kan dn afdød bliv lvnd for d ftrladt, og i ordn kan d ftrladt gnfind sig slv.

Problmt r bar, at sorgn og dødn stadig r svær at tal om. Hun rfrrd til sin bog Transfrvindu, dr bskrivr t utopisk Nordsjælland, som r lavt om til t luksuriøst hospic.

Maria Grhardt Sorgn r i cntrum satt ord på dn kræftsygdom, dr tog livt af hnd, og i intrviwt fortalt hun, at hun skrv om dn»for at bryd tavshdn«og for at sætt ord på»dt sidst tabu«.

Og i marts udgav Naja Mari Aidt sin bog Hvis dødn har tagt nogt fra dig så giv dt tilbag, dr bskrivr sorgn ovr hnds årig søn Carls død. Nick Cav md albummt Sklton Tr, dr var fyldt md odr til sorgn ovr at hav mistt sin søn. På albummt sættr han ord og lyd på sin prsonlig tragdi: Og dt r blot nogl af d kunstnr, dr i diss år sættr ord på sorgn og dødn, og hvordan dn kan forandr alt. Ifølg profssorn bfindr vi os faktisk i dt, han kaldr»sorgns århundrd«, dr blv indldt md trrorangn Sorgn og dødn var t privat anliggnd og ikk n dl af dn kollktiv bvidsthd, som man llrs havd kndt dt fra romantikkn, fortællr Estr Holt Kofod, dr r ph.

Sorgn og dødn markrr dn ydrst græns for mnnskts almægtighd, og hr sættr d stor bgivnhdr fingrn på dn afmagt, vi all sammn må forhold os til«. Et samfund r n grupp af mnnskr, dr står Fortsætts sid 4 5. Stravinskijs pokgørnd L Sacr du Printmps. Ærsgæst dirignt Lawrnc Fostr dirigrr spansk tonr af Ravl bl. Dn Spansk Tim og hans mst populær værk Bolro.

Pr Thil Jourhavnd i dag: Mtt Davidsn-Nilsn Rdaktionschf for Dbat og opinion: D to straminggigantr Ntflix og Amazon r i år md i konkurrncn om Guldpalmn på filmfstivaln i Canns. Dr r ingn dansk film i hovdkonkurrncn, mn i katgorin kortfilm r Danmark rpræsntrt af dn dansk-palæstinnsisk instruktør Mahdi Flifl md A Drowning Man.

Filmfstivaln blivr afholdt fra David Lync Twin Paks. Dsudn viss for først gang n virtual rality-film, Aljandro G. Iñarritus Carn Y Arna. Dt r fortrinsvis Facbook og Googl, dr høstr d kstra annoncindtægtr Foto: La Porsagr Tsunamins ofr får 14 år ftr katastrofn t mindsmærk i Stockholm Mindsmærk.

For nylig drog dn dansk kunstnr La Porsagr til Stockholm, mr præcist ud til dn ydrst spids af øn Djurgårdn, for at afslør, hvordan hnds mindsmærk ovr dn kvart million mnnskr, dr omkom i dn sydøstasiatisk tsunami i , skal s ud. La Porsagrs værk hddr Gravitational Rippl, hvilkt r btgnlsn for n spiralform, dr optrædr mang stdr i naturn, for ksmpl i galaksr, snglhus og solsikkr.

D pulsrnd bvæglsr r n dl af alt liv i univrst, og værkt handlr om d nrgir, som opstår, når naturns kræftr sætts i bvægls, mn også om naturns gn vn til at hl sår ftr pludslig hændlsr. På Djurgårdn blivr dr tal om n dobbltspiral formt af græs- og blomstrklædt jordvold. Dt går ud på at vær i naturn og få n fysisk oplvls«.

La Porsagr skal nu i gang md at virkliggør mindsmærkt sammn md folk fra Statns Konstråd, og dt skal indvis i sommrn år ftr katastrofn. Aarhus r kulturhovdstad får mig til at spids ørrn for årts kulturprogram«aarhusianrn Tina Thomsn oplvr, at all d kulturll institutionr hævr nivaut i Aarhus i kulturhovdstadsårt. Hun håbr dt nivau fortsættr, når r slut. Hun var ung, dngang Aarhus var dn»fd by«md Lvi s-buksr og lædrjakkr, og musikkn blomstrd. I dag bor hun stadig i Aarhus.

Dog lidt mr cntralt ovr for Marslisborg Gymnasium, hvor hun i øvrigt slv gik. Hun r md andr ord n ægt aarhusianr, og dt r ntop som sådan, at hun i dagns staftintrviw svarr på dt spørgsmål, som dn ny administrrnd dirktør på Aarhus Tatr, Allan Aagaard, har stillt hnd: Altså, byr har for mig at s optur og ndtur, og jg tror, at kan bliv årt, hvor Aarhus kan bliv kulturlt gnfødt.

Man mærkr tydligt, at byn tagr dt hr sriøst, og drfor btydr dt også nogt for mig som borgr«, sigr hun. Tina Thomsn ajdr md at udvikl bymiljør, aktult md Nicolinhus-projktt på Aarhus Ø, og drfor kan hun s, at kulturhovdstadsårt åbnr n mass mulighdr og samajdr på tværs af byns institutionr. Tina Thomsn tagr for sig af kulturtilbuddn i Aarhus. Privatfoto hlt andrlds, mn dt virkr, som om d forskllig institutionr løftr nivaut lidt, og dr r blvt skabt nogl samajdr, dr nok ikk var blvt skabt, hvis ikk Aarhus havd vært kulturhovdstad.

Jg siddr for ksmpl i bstyrlsn for organisationn Sagr dr samlr, dr i sptmbr holdr folkmødt: Borgmstrn flyttr i dn priod nd til folkmødt og lavr t altrnativt rådhus. Dt tror jg ikk vill vær skt llrs«, sigr hun. Forvntningrn voksr Mn har din gn kulturvanr ændrt sig, nu hvor Aarhus r kulturhovdstad?

Jg vil også kald mig n kritisk kulturforugr, for dt r ikk, fordi jg bar sr alt, dr kommr. Mn dt, at vi nu kaldr Aarhus kulturhovdstad, gør, at jg spidsr ørr ovr for årts program d forskllig stdr på n andn måd nd llrs«. Tina Thomsns mand r billdkunstnr, så hun følgr også md i dn kulturll udvikling på intrnationalt plan.

Mn dt har mang mnnskr også mulighdn for i dag. Vi tagr t smut til Brlin, Amstrdam llr Nw York, og dt gør, at vi nok forvntr dt samm nivau, når vi kommr hjm, og så kan man hurtigt tænk: Mn Tina Thomsn vd, at dt r nmt bar at still sig i t hjørn og surmul. Jg tror, dt r nmmr i år at s, hvor godt kulturlivt i byn gntlig r«, sigr hun.

Hun håbr dog, at dt uropæisk fokus på smilts by også får Aarhus slv til at kigg ud ovr sin gn plovfur og hæv nivaut gnrlt. For man kan hurtigt bliv»n lill smul slvtilstrækklig«. I dag svarr indbyggr i Aarhus Tina Thomsn på dn ny adm. Hvordan oplvr du som borgr i Aarhus, at kulturhovdstadsårt påvirkr byns og din gn intrss for kulturoplvlsr?

Tina Thomsn sndr stafttn vidr til Hnrik Sll, vicdirktør på dt naturhistorisk musum i Aarhus, md spørgsmålt: Hvordan bvarr vi naturn som n dl af Aarhus, når vi r så fokusrd på at udvikl byn? Stolthd og samhørighd Ud ovr at Tina Thomsn får øjnn kstra op for d kulturtilbud, dr r, syns hun også, at udnævnlsn som årts kulturhovdstad bringr n stolthd og n samhørighd til byn, som dr måsk ikk havd vært så mgt af.

Jg har slv haft ljlighdr i båd Købnhavn og Brlin, mn Aarhus har altid vært min bas, og drfor vil jg også grn s byn blomstr.

Dt r svært at saml sig om politik, og vi sr jo ikk ngang dt samm i fjrnsynt mr. Dr syns jg, at dn hr bgivnhd skabr n rfrncramm, vi kan samls om på tværs af rhvrv, kulturr og politisk ovvisningr«, sigr hun.

Nogl vil måsk mn, at Aarhus r blvt slvtilstrækklig md titln. Hvad tænkr du som borgr? Bagsidn r måsk, at man tror, man går fra n stor by til n stoy. Og hlt ærligt, klap lig hstn: Dt tagr tid for n by at ændr sig på dn måd. Aarhus r ikk bar popmusik og fd cafr. Dr skr virklig mgt for tidn, og byn vil hlt sikkrt vær n andn om år fysisk, og hvad angår slvforstålsn, mn ikk allrd i , bar fordi vi har vært kulturhovdstad«, sigr Tina Thomsn.

AP Sylvia Plath bskyldt ægtmand for vold Bøgr. I n rækk ndnu ikk offntliggjort brv bskyldr dn afdød amrikansk forfattr og digtr Sylvia Plath sin daværnd ægtmand, digtrn Td Hughs, for at hav bankt hnd, to dag før hun abortrd drs andt barn, skrivr Th Guardian. I brvn skrivr hun også, at Td Hughs ønskr hnd død.

Brvn r skrvt i priodn D dækkr dn sidst priod af hnds liv, som littraturforskrn har haft svært vd at få hold på, skrivr Th Guardian. Sylvia Plath skrv hl sit liv dagbøgr, mn ftr hnds død sagd Td Hughs, at dagbøgrn fra d sidst år var forsvundt, og at han slv havd brændt dt sidst bind for at bskytt drs to børn.

Tgnr bklagr rligiøs budskabr Tgnsrir. Dn indonsisk tgnsrikunstnr Ardian Syaf undskyldr nu for angivligt at hav sngt antismistisk og antikristn budskabr ind i dn først udgav af tgnsrin X-Mn: Gold, skrivr avisn Th Guardian. Indonsisk læsr har klagt ovr rfrncr i tgnsrin, som d mnr indholdr n skjult kritik af guvrnørn i dn indonsisk hovdstad Jakarta, dn kristn Basuki Tjahaja Purnama.

Sidn hændlsn har Ardian Syaf bklagt, og tgnsrins udgivr Marvl har tagt afstand fra d udskældt tgningr. Syaf har ajdt som frlancr for Marvl d snst 10 år og r før blvt bskyldt for at skjul rligiøs budskabr i sin tgningr.

Eftr pisodn har han fåt n opsang af Marvl. Lktor r positiv, mn mnr ikk, dt løsr problmt. Miljøksprt, -sportsudøvr og aktihaj r blot nogl af d rhvrv, dr står på d mang sdlr. Hvr sddl rpræsntrr t forslag til n list md folk, dr normalt ikk optrædr i mdirn i foindls md dt spcifikk rhvrv.

Dn ny forning har ntop modtagt knap kronr i tablringsstøtt af Tuborgfondt, og formålt r rt nklt: Pluralistrn skal gør dt nmmr for mdirn at få n brd kildrpræsntation. Og jo flr listr dr blivr lagt op, jo nmmr blivr dt også at find præcis dn kild, man har brug for«, forklarr hun. For hnd og d øvrig mdajdr på projktt handlr dt om at giv n størr dl af bfolkningn nogl synlig rollmodllr. En opgav, d ikk mnr kun tilhørr public srvic-mdirn.

Og jg kan da kun forstill mig, at n avis som Politikn vill sælg flr avisr, hvis flr mnnskr kunn s sig rpræsntrt i avisn«, sigr Mtt Mut Andrasn, mns Astrid Dynsn klistrr ndnu n post-it op på rudn. Kopirr svnsk initiativ Idn til Pluralistrn opstod sidst år, ftr at Statns Kunstfond holdt t arrangmnt, hvor man diskutrd dn svnsk Rättvisförmdlingn, dr sidn har fåt stor btydning for mådn, flr af d svnsk mdir søgr ftr kildr på.

I dag har forningn knap kildlistr på drs hjmmsid og mr nd i drs ntværk på d social mdir. I løbt af d snst år har dn dansk prss gnrlt vært kritisrt for at undrrpræsntr spcilt kvindr og tnisk minorittr. Mn hos Pluralistrn r dt vigtigt at inkludr all paramtr i ajdt md divrsitt og ændr samtlig ubalancr, når dt kommr til rpræsntation. Dt handlr om at find dm, vi ikk normalt talr md.

For ksmpl vill ksprtr i mnr, dr traditionlt btgns som blød og omsorgsfuld, muligvis hav n ovrrpræsntation af kvindr, så dr vill vi ld ftr mandlig altrnativr«, forklarr Astrid Dynsn.

D ydr faktorr r ikk problmt Rikk Andrasn, dr r lktor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Vidnskab på Roskild Univrsitt md spcial i tnisk og kønsmæssig ligstilling, sr potntial i dt ny initiativ. Astrid Dynsn i midtn , Ccili Kragh-Schwarz tv. Emnrn spændr fra rollspilsntusiastr til miljøksprtr. Mads Nissn»Dt hr projkt r rigtig positivt. Dt mindr mig lidt om Kvinfo, mn bar mgt brdr, og dt r godt«, sigr hun.

Hun pointrr, at dr d snst par år har vært n stignd ftrspørgsl på særligt tnisk minorittskildr. Samtidig forholdr hun sig n smul skptisk. Slv om man ændrr på d ydr faktorr, btydr dt ikk nødvndigvis, at mdirn slv ændrr på d indr. Dn nsidig rpræsntation r jo også prægt af dn journalistisk praksis, og dn kan kun lavs om, hvis man virklig lavr n størr ændring. Kvinfo har for ksmpl vært dr i lang tid, mn alligvl har antallt af kvindlig kildr ikk ændrt sig, så lt tilgænglig kartotkr gør dt ikk aln«sigr hun.

En størr ændring har man ikk tænkt sig at fortag hos TV 2 Nyhdrn, sigr chf for nyhdsafdlingn, Jacob Kwon. Han undrstrgr dog også, at man ikk bar ukritisk vil tag listrn for god varr.

Drfor udlicitrr vi ikk så grn kildsøgningn«. Langsom forandring Tilbag på dt lill kontor kan Astrid Dynsn ikk s nogn undskyldning for ikk at brug listrn, og lig nu gør d alt, hvad d kan, for at udvid ntværkt så mgt som muligt. Og jo flr dr vælgr at bnytt sig af vors hjælp, ds størr og bdr n databas kan vi opbygg«, sigr hun. Pluralistrn forsøgr også at vær aktiv og nyhdsforgribnd.

I dag har d lavt n ftrlysning af rumksprtr, da dt r dn intrnational dag for bmandt rumfart. På samm måd har d også planlagt at lav n list md ksprtr i fransk politik op mod præsidntvalgt.

I Svrig r Rättvisförmdlingn også startt still ud, mn i dag sigr organisationn slv, at d har tablrt n god foindls til d svnsk journalistr. Så snart bar n nklt journalist brugr n fra vors kildlistr, r dt jo md til at lgitimr ham llr hnd, og så r vjn til dn næst journalist kortr«, forklarr formand Shr Yilmaz.

I dag r Rättvisförmdlingn ikk længr kun n kilddatabas, mn også t initiativ, dr hvrt år udsndr rapportr ovr udviklingn i dn svnsk kildr- Dt handlr om at find dm, vi ikk normalt talr md Astrid Dynsn Projktldr præsntation, og d holdr kursr for d svnsk journalistr i kildsøgning. Pluralistrn vd godt, at d ikk r hl løsningn. At forandring ikk kommr af sig slv, mn Astrid Dynsn r fortrøstningsfuld. Dt vil vi grn vær md til«. Indtil drs hjmmsid r færdig, kan du find dm på facbook. Pluralistrn r partipolitisk uafhængig og modtagr ingn støtt fra politisk partir, mn lvr af donationr.

K Pluspris r for all Politikn-abonnntr. Hnt avisn som -avis. Allrd fra kl aftnn før. Et makabrt mord md rligiøs fortgn bgås i dn lill by Noracka. Sophi Borg og Tom Brown skal løs sagn. Hun n hårdkogt ftrforskr udn slvindsigt, han n konfliktsky, mn rglrt btjnt. Én ting har d dog til fælls, og dt r bhovt for at gnrjs sig og rdd drs rspktiv karrirr. Md lig dl ironi og oprigtig kærlighd bhandlr Sagn sin gn gnr - krimin. Dansk undrtkstr fås hos: Fortsat fra forsidn ovr for dødn som n ralitt, skrv sociologn Ptr Brgr ngang, og ifølg psykologiprofssor Svnd Brinkmann r dt dødn som t grundvilkår i livt, dr oprtholdr og btingr dn mllmmnnsklig tik.

Hvis ikk dødn fandts som t livsvilkår for os all, vill dr ikk vær nogt på spil og tikkn ikk nødvndig. Vi vd, at dødn r n lig så naturlig dl af livt som fødsln; alligvl har vi dt svært md dn. Vi vil hlst ikk tal om dn llr om dn sorg, vi mnnskr kan ftrlad i hinandn.

Sorg som diagnos Sorgn har gnnm tidn vært ignnm mang kulturll transformationr. Dn r blvt nærstudrt, undrsøgt og anskut fra n rligiøs optik, fra n moralsk, n psykologisk og n mdicinsk. Dn r blvt st på som t ritual og som n praksis, dr båd kan vær offntlig, kollktiv llr privat. Dn r blvt analysrt som mindsmærk, og snart vil dn også bliv granskt som diagnos. I forvnts dt nmlig, at WHO vil føj forlængt sorgforstyrrls til listn ovr diagnosr. Sorgdiagnosn blivr t af Estr Holt Kofods fokusområdr i Sorgns kultur, hvor hun vil undrsøg, hvad indførlsn af sorgdiagnosn fortællr om mnnskrs opfattls af sorg, lidls og lykk.

I slv mådn, t samfund håndtrr og opfattr sorg på, kan man nmlig sig n hl dl om, hvordan mnnskt forstår sig slv og d mnnsklig vilkår. Md diagnosn gør man sorg til t rnt individult anliggnd, fordi diagnosn afgrænss til dn nklts symptomr og raktionr, hvorimod dn kunstnrisk tilgang til sorg drimod åbnr for nogl andr, mr flrtydig prspktivr på sorg som n lvt rfaring«, sigr hun.

Sprogt brydr sammn Tom Kjær, hospitalspræst lykkimprativ i vors samfund. Md d hr udtryk sr vi, at dr r n græns og nogl smrtfuld livsrfaringr, vi ikk kan liminr vd at lv sundt og tænk positivt«. Sorgdiagnosn kan også ss som t udtryk for, at vi i vors samfund har svært vd at affind os md lidls som t grundvilkår i livt, mnr Laila Bomos, dr r sognpræst i Ballrup og ph.

Vi har svært vd at rumm lidlsn, fordi vi lvr i t samfund, hvor vi hl tidn skal maksimr, vækst og udvikl os. Og man kan ikk vækst sig ud af hvrkn sorg llr lidls«, sigr hun. Aln rkndlsn af, at vi n dag skal dø, r svær, og drfor gørs dødn oft glansbilldlig, mnr hospitalspræst på Hrlv Hospital Tom Kjær og frmhævr hospic som ksmpl: Mn vi kan bdr hold virklighdn ud, hvis vi gør dn til t glansbilld.

Mn så r dt bar, at dt blivr rigtig svært at vær dn, dr blivr ramt af virklighdn«. Drfor håbr han, at d kunstnrisk udtryk kan skab n kollktiv bvidsthd om, at dr r aspktr af tilværlsn, som r lidlssfuld. At d kan vis vj til, hvordan lidlsn kan rumms, så dr ikk skabs n paralllksistns mllm dn, dr sørgr, og dn, dr sr på og holdr sig på afstand. Dn privat og dn offntlig sorg For når dn fransk avis Charli Hbdo udsætts for t trrorang, strømmr danskrn til dn fransk ambassad for at lægg blomstr, udvis rspkt, sørg sammn og vis, at J suis Charli.

Vi vd, hvordan vi skal håndtr dn sorg, for vi kndr ritualrn. Mn trrogivnhdr udspillr sig i t rum i dt offntlig, hvor dødn r mr fjrn, mnr Tom Kjær. Gnnm sin 21 år som hospitalspræst på Hrlv Hospital talr han dagligt md mnnskr, dr har sorg og død tæt ind på livt, og ifølg ham r dr rum i dt offntlig rum, hvor sorgn r tmatisrt, og rum, hvor sorgn og dødn stadig r t stort tabu.

Dr r så at sig n offntlig sorg og n privat sorg. Og til d to Gnnm sprogt og samtaln tydliggør vi d døds btydning, d får lov at lv vidr i os Laila Bomos, sognpræst sorgpraksissr hørr dr vidt forskllig ritualr og udtryksformr.

Dr vd vi ikk rigtig, hvad vi skal sig til hinandn«. Når han ftr n bgravls sam- Anmldrn: Kunstns sorgrum bindr os sammn Nick Cav har brugt sorgn i sin kunst. Naja Maria Aidt, Phil Elvrum og flr klassisk komponistr gør dt. Slv arkitktur kan hjælp, hvis man trængr til at fæld n tår.

Politikns kritikr har udvalgt n rækk værkr, dr handlr om llr bajdr sorg. Sorgn r t råstof Klassisk. All oplvr at mist, og dn klassisk musiklittratur r fuld af musik, dr tagr fat om dn altfortærnd sorg og dn ovrvældnd følls af at mått giv op, dr hørr md til at sørg. Musikkn kan forløs diss føllsr. Ntop fordi dn ikk talr md ord, mn r sat sammn af tonr, dr kan sukk og strømm som tårr. Bar lyt til Sjostakovitjs sidst strygkvartt, dr udlukknd bstår af langsomm satsr.

Ellr hør Richard Strauss sorggnnmvædd Mtamorfosr for 23 strygr, dr bajdr dn traumatisk oplvls af t Europa lagt i ruinr ftr Andn Vrdnskrig. Hr strømmr sorgn frit. Flr af hans stykkr tagr udgangspunkt i privat oplvlsr md at mist og sørg, og hans ny symfoni Rmmbring, dr blv uropført af London Symphony Orchstra i januar, r skrvt til mind om jazzguitaristn John Scofilds søn Evan, dr død 25 år gamml af kræft.

Turnags landsmand Olivr Knussn ragrd hlt klassisk md t rkvim, altså n dødsmss, da hans hustru død, og amrikanrn David Lang fra Nw York-kollktivt Bang on a Can har skrvt sin Mmory Pics til mind om vnnr, dr r gåt bort.

Mn dansk komponistr gør dt også. Rasmus Zwickis Sidst Symfoni r t sorgbajdnd værk i marridtsagtig slow motion. Komponistn Lin Tjørnhøj, dr i april og maj r aktul md opran Shanghai på opran i Götborg, ajdr oft md udgangspunkt i sin gn sorg og»næstn altid md dødn og lydn af dødn«, som hun formulrr dt. Sådan kan sorgn, som nogt ultra privat, bliv dt råstof, ud af hvilk almngyldig musikværkr opstår. Og måsk står sorgn ikk nogt std rnr, nd når dn r skrvt ud i tonr.

Når sprogt forsvindr Bat. Undrgangsromantik og sorgn som skjulstd for ungdommns spln har syt sin gn stipld linjr gnnm popmusikkns histori. Mn da Phil Elvrum for t par ugr sidn udgav sit ny Mount Eri-album, A Crow Lookd At M, lagd han skuldrn mod båd andrs og sin gn skønmalnd romantik om tab og tomhd for at skubb til: Kort tid ftr at hans kon, musikrn og tgnrn Gnvièv Castré, havd født, blv hun diagnosticrt md bugspytkirtlkræft.

Hun død, da dattrn var halvandt år gamml. Eftrladt og afmægtig satt Elvrum sig nd mllm Castrés instrumntr og indspilld spartansk sang om sorgn. Md n nøgtrn posi konstatrr han, at dødn gør musik, ord og kunst liggyldig. Han har mistt sit sprog og vil ikk lær nogt. Alligvl omsættr Phil Elvrum føllsn af komplt fortabls til sang. Ligsom mang andr musikr har gjort gnnm tidn, når tragdin har vært hlt prsonlig. David Bowi og Lonard Cohn udgav sidst år bgg værkr om sorgn ovr at skull dø.

På hvr sin måd blivr dt til rindringsværkr. Om hustrun, dr død. Om dn, man slv var. Og dt gør kunstn til t rum, hvor vi slv, ordløs og magtsløs, kan lagr rfaringr til andr. Dating dk st rste online dating side - k rligheden. Sexy latina teen stripping on webcam.

Jamiri dk - royal copenhagen danish porcelain online. Citysex com get laid hook up sex dating adult dating. Godatenow online dating ukrainian. Startdating dk - s g blandt gratis datingsider.

Thai dating sites - undg snyd - l s dette f r du leder. Betingelser for brugen af dating - dating dk. Gratis dating sider - hele listen - find - finddating dk. Stockholm transsexual escorts - ts-dating com. Donkey kong - wikipedia. Gratis dating for singles - scor dk. Dating sider i - de 6 bedste og mest popul re. Zoosk online dating site amp dating app with 40 million.

Leading dating sites in the uk in - reviews tips and. Top dating sites for women who want to marry. Free online dating okcupid. Dating sites reviews in australia - reviews tips and. Cosmopolitan com - the women s magazine for fashion sex.

Married dating married and looking findnewpassion. Mature housewife fucked on yellow couch. Kristal summers search for good job. Aws iot button overview - cloud programmable dash button. Lifeline assistance program amp link-up georgia. Slow mo cumshots on big tits. American cpr training the low cost cpr amp first aid.

Amazon simple queue service sqs message queuing for. List of countries with universal healthcare true cost. Richmond va gt public utilities gt home. Big tit blonde babe tied up tight. System for award management - sam. Utilities - mendota heights. Buying land -- the hidden costs of development. The hidden costs of fossil fuels union of concerned. Dry utilities service guidelines. Basement cost - costhelper com. Connect your internet tv amp more allconnect. Nuclear energy loses cost advantage - the new york times.

How much should you plan for utilities - my first apartment. Bringing utilities to an undeveloped plot of land - what.

. Escort ts trans Copenhagen Massage og Escort:Hello, I\ m Lorena, a Spanish trans in the last days in Copenhagen I do all the services, the 24 hours in my. Jamiri dk - royal copenhagen danish porcelain online. Citysex com get laid hook Stockholm transsexual escorts - ts-dating com. Donkey kong - wikipedia. Apartments umag savudria hotels private accommodation. Trendy looks hair styling. sexturisme-lokalsingler.download monthly monthly sexturisme-lokalsingler.download sexturisme-lokalsingler.download monthly monthly sexturisme-lokalsingler.download

Ts escort copenhagen escort umag

Ts escort copenhagen escort umag

Escort ts trans Copenhagen Massage og Escort:Hello, I\ m Lorena, a Spanish trans in the last days in Copenhagen I do all the services, the 24 hours in my. Jamiri dk - royal copenhagen danish porcelain online. Citysex com get laid hook Stockholm transsexual escorts - ts-dating com. Donkey kong - wikipedia. Apartments umag savudria hotels private accommodation. Trendy looks hair styling. Reducing Road Deaths in Canada Trans-Canada Highway: Just realized that Lee Leonard is Venue eastern gasworks theatre %C%stre gasv%C%Ark teater copenhagen Da tysk swinger Gillian Wearing, Marc Quinn, Galerija Dante Marino Cettina, Umag Live and Let Die Apex Art C. Escort i Odense massage Frække dating sider mandlig escort